Arkusz monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia wraz z harmonogramem monitorowania.

Arkusz monitorowania


Harmonogram monitorowania uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Monitorowaniem w roku szkolnym 2020/2021 należy objąć łącznie 5% publicznych i niepublicznych:

  • szkół podstawowych dla młodzieży,
  • liceów ogólnokształcących dla młodzieży,
  • techników i branżowych szkół I stopnia,

każdego rodzaju (ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych);

  • szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Termin Działanie
Zgodnie z § 19b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1551).
Poinformowanie dyrektorów szkół o terminie i zakresie przeprowadzenia monitorowania, a także o sposobie rejestracji i logowania na platformie.
październik 2020 r. – marzec 2021 r. Wypełnianie ankiet on-line przez dyrektorów.
do 31 marca 2021 r. Przekazanie kuratorom oświaty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej arkusza zbiorczego do przygotowania zestawienia wyników monitorowania
na bieżąco Analiza ankiet on-line przez wizytatorów pod względem poprawności wypełniania i ewentualny kontakt ze szkołą w celu przekazania prośby o korektę w ankiecie.
do 31 maja 2021 r. Przygotowanie zestawienia wyników monitorowania przez kuratorów oświaty.
do 7 czerwca 2021 r. Przekazanie przez kuratorów oświaty wyników monitorowania do Ministerstwa Edukacji Narodowej.