Nabór wniosków do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021 – 2025” – edycja 2022

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone nowe formularze wniosków dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022 – 2025”.


Druki:

 1. Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego – kliknij aby pobrać
 2. Wniosek dyrektora szkoły / biblioteki pedagogicznej – kliknij aby pobrać
 3. Wniosek organu prowadzącego – kliknij aby pobrać
 4. Załącznik do wniosku dla organów prowadzących – zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe – kliknij aby pobrać
 5. Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców Priorytetu 3 –kliknij aby pobrać 
 6. Porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – kliknij aby pobrać

 Do wniosku proszę dołączyć klasyfikację budżetową sporządzoną wg załączonego wzoru:

Załącznik 1 – Klasyfikacja budżetowa – kliknij aby pobrać

Dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o udział w Programie w terminie do dnia 31 października 2021 r.

Organy prowadzące składają wnioski do dnia 20 listopada 2021 r.

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby będzie można składać:

 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 3” – edycja 2022, lub,
 • e-PUAP-em na adres Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 41-024 Katowice, lub
 • korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach,
  Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Priorytet 3”– edycja 2022.

W przypadku podpisania wniosku organu prowadzącego przez osobę inną niż osoba upoważniona, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię pełnomocnictwa osoby upoważnionej do podpisywania dokumentów.

ZAKRES WSPARCIA FINANSOWEGO

1. W przypadku placówek wychowania przedszkolnego wsparcie finansowe może być udzielone na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b) realizację działań promujących czytelnictwo: – zakup książek będących nagrodami książkowymi dla dzieci biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo, – organizację spotkań autorskich, wystaw
i konkursów.
2. W odniesieniu do szkół i bibliotek pedagogicznych na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
– zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
– zakup oprogramowania dla bibliotek,
– zakup czytników e-booków,
– zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo:
– zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
– organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia we wniosku wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, dla każdej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogicznej, na którą składa wniosek.

Uwaga:

W załączniku do wniosku dla organów prowadzących – Wykaz placówek wychowania przedszkolnego / szkół / bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2022 – 2025 w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 – Priorytet 3” należy wykazać w kolumnie nr 6 (Nazwa placówki wychowania przedszkolnego / szkoły / biblioteki pedagogicznej) jednostkę oświatową, dla której ma być udzielone wparcie finansowe w 2022 roku, a nie nazwę całego zespołu szkół.


Szczegółowe informacje:
Kuratorium Oświaty w Katowicach: tel. 32/ 606 30 28