Deklaracja dostępności serwisu BIP i KO Kuratorium Oświaty w Katowicach

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:</span”> http://www.bip.kuratorium.katowice.pl/ oraz https://kuratorium.katowice.pl/


Data publikacji strony internetowej: BIP [2002], KO [2000]
Data ostatniej istotnej aktualizacji: BIP [online], KO [online]


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak nawigacyjnych skrótów klawiszowych,
 • mogą wystąpić problemy z zachowaniem skalowania dużego kontrastu,
 • brak pomijania logicznego bloków,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • część opublikowanych na stronie dokumentów nie jest dostępna cyfrowo. Ze względu na pochodzenie od różnych podmiotów mamy ograniczone możliwości ich edycji,
 • część opublikowanych na stronie dokumentów ma charakter archiwalny i jest wykluczona z przepisów ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-09-23], aktualizowano dnia: [2023-08-04]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Zabiegała, a.zabiegala@kuratorium.katowice.pl .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu [ (32) 606 30 59]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna

1. Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice.

Budynek posiada trzy wejścia:

 • wejście główne od strony ul. Powstańców – jest w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózkach, dzięki podjazdowi oraz wyposażeniu w drzwi automatyczne,
 • wejście boczne od strony ul. Powstańców – nie jest dostosowane do samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością (w przypadku zamknięcia wejścia głównego może być alternatywnie wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnością, jednak wymagana jest pomoc przy wniesieniu po schodach),
 • wejście tylne od strony garażu podziemnego – umożliwia dostęp do poziomu piwnicy, nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach (wąskie schody i drzwi).

Wejście główne, jak i wejście boczne umożliwiają dostęp na poziom parteru, jak i do obu wind dojeżdżających na każde piętro.

Budynek wyposażony jest w 2 windy, którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, obie dostępne są dla osób z niepełnosprawnością.

Pomieszczenia Kuratorium Oświaty w Katowicach znajdują się na piętrach: V, VI, VII, VIII, X.

W budynku znajdują się wyznaczone toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością (parter oraz piętra: I, III, V, VII, IX, X). Wszystkie toalety wyposażone są w alarmy, sygnalizację wezwania pomocy (lampka sygnałowa od strony korytarza).

Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

Wszystkie windy wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest odznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Przedsionki windowe są monitorowane. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością znajdują się naprzeciw wejścia głównego do budynku.

Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/606-30-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


2. Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach, ul. Warszawska 35, 44-102 Gliwice.

Siedziba Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach mieści się w budynku Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35.

Na potrzeby działalności Delegatura zajmuje pomieszczenia na I piętrze w budynku drugim K (dydaktyka zawodowa).

Budynek Zespołu Szkół Łączności posiada dwa wejścia:

 • główne od ul. Warszawskiej, które jest w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózkach dzięki podjazdowi, umożliwiającemu dotarcie i poruszanie się po parterze budynku,
 • dodatkowe od strony boiska szkolnego, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych i konieczna jest pomoc przy wniesieniu po schodach. Wejście to stanowi główne wejście do Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach, jednak osoby niepełnosprawne ruchowo mogą korzystać z wejścia od Warszawskiej.

Dodatkowo, po prawej stronie wejścia do budynku od ul. Warszawskiej jest wydzielone i odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są pomieszczenia i korytarze na parterze. W dwukondygnacyjnych budynkach wchodzących w skład Zespołu Szkół Łączności w Gliwicach nie ma wind, platform, toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek posiada odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia ppoż. Korytarze i klatki schodowe są przestronne. Wejścia szerokie. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/606-30-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


3. Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała.

Budynek posiada jedno wejście od strony ul. Piastowskiej 44. Do wejścia prowadzi chodnik. W celu wejścia do budynku należy pokonać trzy schody. Budynek posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Portiernia znajduje się po lewej stronie od drzwi wejścia głównego. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po obiekcie.

Pomieszczenia Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej znajdują się na półpiętrze i I piętrze.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/606-30-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


4. Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu, ul. A. Józefczaka 39, 41-902 Bytom.

Do siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu, która znajduje się na wysokim parterze budynku Technikum nr 4 w Bytomiu, prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne. Budynek, w którym znajduje się siedziba Delegatury nie posiada podjazdu, windy dla osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Po wejściu przy krawędzi schodów można zwrócić się do pracownika portierni o kontakt z pracownikiem Delegatury.

Z holu głównego Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń, są to: pokoje (wizytatorów, dyrektora Delegatury, zastępcy), sekretariat oraz toalet (toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych). Wszystkie pomieszczenia są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu brak miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych. Brak również pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Do siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu wraz z psem asystującym. Ze względu na fakt funkcjonowania delegatury w budynku szkolnym – warunkiem wejścia na teren siedziby Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/606-30-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


5. Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa.

Budynek posiada dwa wejścia.

Główne wejście od strony ul. Jana III Sobieskiego i boczne z parkingu od strony ul. Korczaka. Do wejścia od ul. Korczaka prowadzą schody. Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością posiada jedynie wejście do budynku od strony ul. Sobieskiego (możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózkach). Wejście do budynku odbywa się z poziomu chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.

Recepcja znajduje się na wprost drzwi wejścia głównego. Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może przedostać się na hol głównej klatki schodowej za pomocą pochylni znajdującej się za recepcją.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy zainstalowanej w holu głównym. Platformę załącza pracownik recepcji (nieużywana platforma po określonym czasie ok. 5 minut przechodzi w stan spoczynku).

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, na końcu korytarza skrzydła od strony ul. Sobieskiego.

Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością jest oznakowana (tabliczka na drzwiach toalety). Na korytarzach znajdują się tabliczki informujące o kierunku dojścia do toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, znajdujące się od strony ul. Korczaka, w strefie parkingów miejskich.

Do budynku i wszystkich jego ogólnodostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Pomieszczenia Kuratorium Oświaty znajdują się na III piętrze.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/606-30-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


6. Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku, ul. 3-go Maja 27, 44-200 Rybnik.

Wejście do budynku z poziomu chodnika po schodach od ul. 3 Maja. Brak pochylni.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. W budynku na parterze pracuje pracownik firmy ochroniarskiej, który przekazuje informacje o petentach chcących skorzystać czy to z porady PIP-u, czy to z wizyty w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Rybniku. Drzwi zamykane na zamek. Petenci Kuratorium Oświaty przyjmowani w sali nr 4 na parterze budynku. Pracownik ochrony pracuje od godz. 7.00 do 15.30. Dyżurka wyposażona w kamerę, dzięki której pracownik ochrony może obserwować osoby wchodzące do budynku.

Korytarze i schody stanowią część wspólną PIP-u i Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku za wyjątkiem piętra drugiego, całe w użytkowaniu Kuratorium. W budynku znajduje się także winda, niestety nieczynna, wybudowana na potrzeby Wydziału Paszportowego, przeniesionego w 2017 r. do innego budynku.

Budynek i parking należy do Miasta Rybnika. Na parkingu znajduje się 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku może wejść każda osoba z psem asystującym na takich samych zasadach jak inne osoby.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/606-30-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


7. Delegatura Kuratorium Oświaty w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec.

Budynek Delegatury w Sosnowcu ma dwa wejścia: od ulicy Krzywej i od strony boiska/parkingu. Wchodzący do budynku muszą przejść obok dyżurującego pracownika ochrony, monitorującego ruch użytkowników i interesantów i bezpieczeństwo w jednostce.

Korytarze (parter, I i II piętro) są dostępne w godzinach pracy urzędu, oddzielone od klatki schodowej zamykanymi drzwiami (szklanymi). Korytarz archiwum (przyziemie) jest oddzielony od klatki, zamykany, drzwi nieprzezroczyste. Na poziom wysokiego parteru oraz I i II piętra oraz do pomieszczeń w przyziemiu prowadzą schody.

Brak możliwości wejścia do budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Delegatura dysponuje 1 miejscem parkingowym dla samochodu służbowego oraz 1 miejscem dla pracowników i 1 miejscem dla interesantów.

Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych klientów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami w sprawie zapewnienia przy obsłudze udziału tłumacza języka migowego, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32/606-30-35 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


Informacja dla osób niepełnosprawnych


Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych kontaktujących się z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo – Migowego (SJM) oraz komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, stosuje się następujące formy dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie:

 1. przesyłanie wiadomości tekstowych na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach,
  40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a
 2. korzystanie z poczty elektronicznej: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
 3. przesyłanie faksów pod numer tel.: 32 606-30-35
 4. korzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach telefonicznych pod numerem tel. 32 606-30-35, 36
 5. korzystanie z pomocy tłumacza – osoby posługującej się PJM, SJM lub z SKOGN.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, przy czym korzystając z usługi tłumacza, należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia nie później niż 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

W przypadku zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza prosimy o przekazanie następujących danych osoby uprawnionej: zgłoszenie https://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zalatwianie-spraw/informacje-dla-klienta/informacja-dla-osob-niepelnosprawnych/


Aplikacje mobilne

Aplikacji mobilnych Kuratorium Oświaty w Katowicach nie posiada.