Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta nr 1 – kurs na kierownika wypoczynku lub na wychowawcę wypoczynku

Wydanie zgody na zorganizowanie kursu na kierownika wypoczynku lub kursu na wychowawcę wypoczynku. Załączniki Karta informacyjna nr 1 Data: 2022-11-14, rozmiar: 21 KB zał.nr1 Wzór wniosku o wyrażenie zgody Data: 2022-11-14, rozmiar: 67 KB zał.nr 2 wzór-harmonogramu zajęć Data: 2022-11-14, rozmiar: 41 KB zał. nr 3 wzór informacji o liczbie wydanych zaświadczen Data: 2022-11-14, rozmiar: […]

Karta nr 4b – Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

Załączniki karta -informacyjna-nr-4b Data: 2023-04-18, rozmiar: 33 KB Załącznik 1 wzór wniosku w sprawie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Data: 2023-04-18, rozmiar: 20 KB Załącznik nr 2 wzór pełnomocnictwa do podjęcia czynności Data: 2023-04-18, rozmiar: 20 KB Załacznik nr 3 wzór potwierdzenia odbioru dokumentacji Data: 2023-04-18, rozmiar: 19 KB Pobierz wszystkie pliki

Karta nr 6 – złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora

Złożenie wniosku o ocenę pracy dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli; nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora przedszkola, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Karta nr 8 – plan sieci szkół ponadpodstawowych

wydawanie opinii o zgodności planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, realizację […]