Karta nr 3 – Uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą – Card no. 3 – Recognition of education obtained abroad

Uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

karta informacyjna nr 3

Wniosek o uznanie / Application for recognition

Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą / Recognition of education obtained abroad