Karta nr 3 – Uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą – Card no. 3 – Recognition of education obtained abroad

Uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.


  • Karta Informacyjna nr 3

Uznanie świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty.

  • Załącznik nr 1

Wniosek o uznanie / Application for recognition

  • Załącznik nr 2

Wzór pełnomocnictwa do podjęcia czynności