Zadania Śląskiego Kuratora Oświaty

Śląski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody, wykonuje na obszarze województwa śląskiego zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w Prawie oświatowym, a także realizuje zadania wynikające z Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz przepisów odrębnych.


Śląski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody, wykonuje na obszarze województwa śląskiego zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w Prawie oświatowym, a także realizuje zadania wynikające z Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz przepisów odrębnych, w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami wskazanymi w Prawie oświatowym, nad innymi formami wychowywania przedszkolnego, kolegiami pracowników służb społecznych oraz nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących w szkołach wskazanych w Prawie oświatowym;
2) współdziała z radami oświatowymi jednostek samorządu terytorialnego;
3) realizuje politykę oświatową państwa oraz współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
4) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
5) dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i placówek;
6) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
7) współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Jaworznie;
8) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;
9) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;
10) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli wskazanych w Prawie oświatowym;
11) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek wskazanych w Prawie oświatowym, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
12) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
13) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej;
14) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych na obszarze województwa;
15) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami;
16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w tym w zakresie obronności;
17) realizuje zadania określone w programach operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także programach rządowych, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty.