Informacje ogólne


Zgodnie z §1 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz.U. Dz 2010 r. Nr 60, poz. 373 ) informację o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki ( prowadzone  przez jednostkę samorządu terytorialnego  terytorialnego i mające siedzibę na terenie województwa śląskiego), można zamieścić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach.W celu zamieszczenia powyższej informacji jednostka samorządu terytorialnego przekazuje za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej wniosek zawierający niżej wymienione dane:

  • oznaczenie jednostki samorządu terytorialnego ogłaszającej konkurs,
  • nazwę publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,
  • adres publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, której dotyczy konkurs,
  • adres strony internetowej na której dostępna jest pełna treść ogłoszenia o konkursie,
  • okres publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach (od dnia … do dnia …),
  • podpis uprawnionego przedstawiciela jednostki samorządu terytorialnego.