Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego1. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej lub przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

2. Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego):
– wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
– wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
– ze względu na prywatność osoby fizycznej,
– tajemnicę przedsiębiorstwa,
– w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Kuratorium,
– w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Kuratorium Oświaty w Katowicach,
– wynikającym z wyłączenia lub ograniczenia dostępu ze względu na ochronę infrastruktury w ramach zarządzania kryzysowego.

3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
– obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Kuratorium Oświaty w Katowicach,
– obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
– inne warunki, które mogą zostać określone przez Kuratorium, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Kuratorium określi wówczas w szczególności warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

4. Kuratorium Oświaty w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystywanie informacji opublikowanej pierwotnie w serwisie BIP.

5. Opłaty
Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Kuratorium Oświaty w Katowicach może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Mogą tu zostać uwzględnione koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania albo przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Opłata kalkulowana jest indywidualnie dla każdego wniosku.
Na żądanie wnioskodawcy Kuratorium wskazuje sposób obliczenia opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w odniesieniu do złożonego wniosku.

6. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
– informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych,
– została udostępniona w sposób inny niż w/w i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków i opłat,
– będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
– została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

7. Wniosek można złożyć drogą pocztową pod adres:

  • Kuratorium Oświaty w Katowicach
    40-024 Katowice
    ul. Powstańców 41a
  • albo pocztą elektroniczną:
    e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /y77uu54yfi/skrytka
  • albo osobiście w delegaturze lub w kancelarii Kuratorium pod w/w adresem w pokoju 6.10.

8. Wniosek powinien zawierać w szczególności informacje, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Nieusunięcie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

9. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez Kuratorium; jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia w przekazywaniu informacji oraz o nowym terminie w jakim zostanie rozpatrzony wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,

10. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji i wskazanie w jaki sposób lub w jakiej formie informacje mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Kuratorium o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

11. W przypadku otrzymania sprzeciwu Śląski Kurator Oświaty w drodze decyzji rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

12. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

13. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy ds. informatyzacji.

14. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym że:
– przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
– skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

15. Zadania Kuratora wynikające z ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego realizują wszystkie komórki organizacyjne Kuratorium.

16. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. poz. 1641 ) – https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1641