Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Rada Ministrów przyjęła zmiany

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuję, że Rada Ministrów na posiedzeniu 26 listopada 2019 r. przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Na zakup książek (nowości wydawniczych, w tym także lektur szkolnych) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych z budżetu państwa zarezerwowana została kwota 30 mln zł.

Wnioski o wsparcie finansowe na 2020 r. dyrektorzy szkół mogą składać do 6 grudnia 2019 r., zaś organy prowadzące szkoły złożą wnioski do właściwego wojewody do dnia 12 grudnia 2019 r.

Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w ramach programu, w tym szkoły przekształcone w wyniku reformy (np. szkoły podstawowe i licea powstałe z wygaszanych gimnazjów).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327300
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327253