Informacja dla osób niepełnosprawnych“Tłumacz migowy w Kuratorium”

  • Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia usługi pozwalające na komunikowanie się z naszym Urzędem osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osób głuchych, niedosłyszących i głuchoniemych kontaktujących się z podmiotami publicznymi przy użyciu Polskiego Języka Migowego (PJM), Systemu Językowo-Migowego (SJM) oraz komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

W celu zapewnienia należytej obsługi osób uprawnionych, stosuje się następujące formy dostępu do usług przy wykorzystywaniu środków wspierających komunikowanie:

  1. kontakt korespondencyjny na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41 a,
  2. korzystanie z poczty elektronicznej: kancelaria@kuratorium.katowice.pl,
  3. przesyłanie faksów pod numer tel.: 32 606 30 35,
  4. korzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach telefonicznych pod numerem tel.: 32 606 30 35, 36,
  5. korzystanie z pomocy tłumacza – osoby posługującej się PJM,SJM lub SKOGN.

Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się, przy czym korzystając z usługi tłumacza, należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia nie później niż 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W momencie dokonania zgłoszenia Urząd zobowiązany jest do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Urząd zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

W przypadku zgłoszenia zamiaru skorzystania z usług tłumacza prosimy o przekazanie następujących danych osoby uprawnionej: zgłoszenie (link).

Zgłoszenie należy przesłać do Urzędu w formie tradycyjnej lub elektronicznej, zgodnie z adresem do korespondencji oraz adresem e-mail podanymi powyżej.

  • Dostępność cyfrowa

Kuratorium Oświaty w Katowicach prowadzi 2 strony internetowe: stronę główną Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd nie posiada aplikacji mobilnych.

  • Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Kuratorium Oświaty mieści się w Katowicach przy ul. Powstańców 41a. W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne, które umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do pomieszczeń, w których prowadzona jest obsługa interesantów.

Kuratorium Oświaty prowadzi swoją działalność w 6 delegaturach. Dostępność architektoniczną budynków delegatur Kuratorium szerzej opisano w dokumencie pn.”Deklaracja dostępności”. Informację zamieszczono na stronie głównej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach w zakładce pn. „Dostępność”- Deklaracja dostępności (link do BIP).