Zasady składania pism drogą elektroniczną


Zgodnie z art. 63  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm. ), podanie utrwalone w postaci elektronicznej powinno:

  1. być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
  2. zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych;
  3. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Podania należy wnosić  za pośrednictwem „Elektronicznej skrzynki podawczej” z zachowaniem wymogów o których mowa powyżej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana naDwniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) nie wymagają zaopatrzenia wniosku podpisem elektronicznym i mogą być składane na adres mailowy.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Uwaga !

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach nie udzielają porad prawnych. Interpretacji przepisów prawa dokonuje się na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy.