Zasady składania pism drogą elektroniczną


Podanie składane w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ) powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Podania należy składać wyłącznie za pośrednictwem „Elektronicznej skrzynki podawczej” z zachowaniem wymogów o których mowa powyżej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) nie wymagają zaopatrzenia wniosku podpisem elektronicznym i mogą być składane na adres mailowy.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej »

Uwaga !

Pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach nie udzielają porad prawnych. Interpretacji przepisów prawa dokonuje się na potrzeby indywidualnej sprawy rozstrzyganej w toku prowadzonego postępowania administracyjnego wszczętego w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w oparciu o zebrany materiał dowodowy.