Instrukcja korzystania z BIP


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 4. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym
  wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 5. Regulamin Organizacyjny Kuratorium Oświaty w Katowicach zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego.
 6. Zalecenie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zasad obiegu informacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach.
 7. Wytyczne Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Informacje ogólne

 1. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie strony www.
 2. Na stronie podmiotowej Kuratorium zamieszcza się informacje w zakresie określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Wyszukiwanie informacji w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej w szczególności:
– treści merytoryczne, podzielone na odpowiednie działy, których lista tworzy tzw. menu przedmiotowe;
– informacje pozamerytoryczne takie jak: skład redakcji, instrukcja posługiwania się BIP – informacje te dostępne są na stronie głównej.

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu przedmiotowe oraz wyszukiwarka. Dostęp do informacji uzyskujemy albo przez wybranie odpowiedniego działu przy pomocy menu przedmiotowego albo poprzez wpisanie poszukiwanego słowa kluczowego lub całej frazy w polu wyszukiwarki i kliknięcie na przycisku ekranowym “Szukaj”.
W przypadku korzystania z wyszukiwarki po wprowadzeniu słowa/słów kluczowych wyświetlana jest lista dokumentów, w których znajdują się poszukiwane słowa. Aby wyświetlić zawartość wybranego dokumentu, należy kliknąć na wyświetlany tytuł dokumentu.
Jeżeli korzystamy z menu przedmiotowego, to w zależności od rodzaju wybranej informacji, wyświetlana jest zawartość jednego dokumentu bądź lista dokumentów lub ich grup (działów) do wyboru.


Udostępnianie informacji publicznej

 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu oraz ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 2. Kuratorium Oświaty w Katowicach na bieżąco udostępnia informacje poprzez:
  1) pisemne i ustne wyjaśnienia;
  2) wgląd do dokumentów;
  3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym;
  4) serwis internetowy;
  5) Biuletyn Informacji Publicznej;
  7) organizację narad, spotkań, konferencji;
  8) stałą wymianę informacji z nadzorowanymi szkołami/ placówkami oraz organami prowadzącymi.
 3. Udzielanie informacji publicznej, która nie może być udostępniona niezwłocznie i nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, dokonywane jest w formie pisemnej i wymaga złożenia przez żądającego informacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Żądający udostępnienia informacji publicznej może złożyć wniosek korzystając z następującego wzoru: wniosek.
 4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, pracownik urzędu powinien powiadomić w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 1. Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniom:
 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 • tajemnicę przedsiębiorcy.
 1. Dostęp do informacji jest bezpłatny jednak jeżeli w związku z udostępnieniem informacji należy ponieść dodatkowe koszty wynikające ze wskazanego we wniosku sposobu udostępnienia lub konieczności przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom, po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy o wysokości opłaty w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Wnioskodawca może w tym terminie dokonać zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofać wniosek. Opłata kalkulowana jest indywidualnie dla każdego wniosku.
 2. Zadania Kuratora wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej realizują wszystkie komórki organizacyjne Kuratorium.
 1. Przedstawicielom środków masowego przekazu informacji publicznej dotyczącej Kuratorium udzielają:
 • Śląski Kurator Oświaty;
 • pracownicy uprawnieni na podstawie zakresu czynności do kontaktów z mediami.
 1. Pracownicy niewymienieni wyżej udzielają informacji publicznej przedstawicielom środków masowego przekazu wyłącznie na polecenie Śląskiego Kuratora Oświaty lub Wicekuratorów Oświaty.