Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

W związku z wejściem w życie dn. 19 maja 2023 r. rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950), Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje aktualne informacje ws. składania wniosków o dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I – VIII ) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2023 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do w/w rozporządzenia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 w/w do rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć wypełnioną tabelę z podziałem klasyfikacji budżetowej (w załączeniu).

Wnioski oraz aktualizację wniosków należy składać w terminach,  o których mowa w § 5 ust. 5 wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 950) tj.:

I termin – od 15 kwietnia 2023 r. do dnia 5 maja 2023 r. – w tym przypadku dotacja wypłacona będzie do dnia 3 czerwca 2023 r.,

II termin – od 06 maja 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r. – w tym przypadku dotacja wypłacona będzie do dnia 3 lipca 2023 r.,

III termin – od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia 12 lipca 2023 r. – w tym przypadku dotacja wypłacona będzie do dnia 8 sierpnia 2023 r.,

IV termin – od dnia 13 lipca 2023 r. do dnia 15 września 2023 r. – w tym przypadku dotacja wypłacona będzie do dnia 14 października 2023 r.

            Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 910), podwyższono maksymalne kwoty dotacji celowej. Od dnia 15 maja 2023 r. maksymalna kwota dotacji celowej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w:

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wynosi 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  2. materiały ćwiczeniowe wynosi 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
  3. podręczniki lub materiały edukacyjne wynosi:
    1. 185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
    2. 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
    3. 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;
  4. materiały ćwiczeniowe wynosi 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Jednocześnie przypominamy, że we wnioskach nie należy wykazywać dzieci ukraińskich. Zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), w 2023 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w tym artykule, m. in. dla uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia  24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

Dodatkowe informacje oraz wzory wniosków dla szkół i jednostek samorządów terytorialnych dostępne są również na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-16-maja-2023-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2023-r

 

Zał. 1. Wniosek szkoły ogólny

Zał. 2. Wniosek szkoły niepełnosprawności

Zał. 3. Wniosek jst ogólny

Zał. 4. Wniosek jst niepełnosprawności

Zał. 5. Tabela podziału klasyfikacji budżetowej.

Załączniki

Klasyfikacja budżetowa
Data: 2023-05-29, rozmiar: 11 KB