Aktywna tablica – program przyjęty przez Radę Ministrów

19 lipca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.
Na program w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 224 mln zł z budżetu państwa, z czego 84 mln zł w 2017 r. oraz 70 mln zł w 2018 r. i 70 mln  zł w 2019 r. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.
Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. %

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać:
1.    publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
2.    szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
3.    publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Harmonogram Programu w roku 2017:
•     szkoły wnioskują o udział w Programie do organów prowadzących – do 31 sierpnia br.,
•    organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów  – do 15 września br.
•    kwalifikacja wniosków przez wojewodów nastąpi do 27 września br.
•    Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do końca października 2017 r.

Kwota wsparcia finansowego:
Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Za wkład własny uważa się:
1.    wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
2.    sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
Szczegółowe informacje na temat Programu oraz wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących zostały opublikowane na stronie MEN pod linkiem: men.gov.pl

W załączeniu:
•    pismo MEN do dyrektorów szkół
•    pismo MEN do organów prowadzących szkoły podstawowe
•    uchwała
•    rozporządzenie
•    wzór wniosku dla szkół
•    wzór wniosku dla organu prowadzącego