Aktywna tablica – rządowy program na lata 2017-2019 – zasady składania wniosków

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Śląski Kurator Oświaty w Katowicach informuje, że na podstawie:

 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2017 r. poz.1401)
 2. Uchwały nr 108/2017 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2017-2019 – „Aktywna tablica

organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich mogą występować do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację działań przewidzianych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” na rok 2017 w terminie do 15 września 2017 r. (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41 a 40-024 Katowice).

 

I. Zakres dofinansowania

Organy prowadzące szkoły mogą zakupić następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:

 1. tablicę interaktywną:
  1. tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  2. tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego,
 2. projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 3. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 4. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne muszą spełniać warunki określone w §2 ust 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Podstawowym wymogiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s oraz spełnienie wymogów określonych w §2 ust 7 pkt 2-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

II. Zasady finansowania:

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkołę (w odniesieniu do każdej szkoły wnioskującej o udział w Programie) wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Do wkładu własnego zalicza się:

 1. wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,
 2. sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły na zakup pomocy dydaktycznych, wynosi 14 tys. zł. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W przypadku otrzymania wsparcia finansowego organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wypełnienia zapisów § 5 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

 

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

 1. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez organy prowadzące szkoły jest złożenie wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” wraz z załączonymi oryginałami wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły.
 2. Do złożenia wniosku uprawnione są organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich:
  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
  3. osoby fizyczne.
 3. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

 

IV. Zasady przygotowania wniosku o udzielenie wsparcia

Złożone wnioski muszą zawierać dane określone w § 9 ust. 2, a w przypadku wniosków szkół dane określone w § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. Do wniosku należy dołączyć zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie –Załącznik 1 do Wniosku oraz oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie. Wzór wniosku organu prowadzącego, wniosku szkoły oraz Załącznik 1 do Wniosku w załączeniu.

 1. Organ prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia we wniosku wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa, dla każdej szkoły na którą składa wniosek.
 2. W przypadku przekształcenia szkoły np. gimnazjum w szkołę podstawową należy dołączyć dokumenty potwierdzające przekształcenie.
 3. Do złożonego wniosku można dołączyć inne dokumenty, które według organu prowadzącego mogą mieć wpływ na kwalifikację wniosku.
 4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

V. Koszty kwalifikowane

 1. Wydatki dokonywane z dotacji budżetu państwa w ramach programu mogą być ponoszone od daty ogłoszenia – na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wykazu szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły – do 31 grudnia 2017 Wydatki poniesione (decyduje data zapłaty za faktury/rachunki) przed lub po tym terminie nie będą rozliczane.
 2. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami (rachunkami).

 

VI. Ocena złożonych wniosków

 1. Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niekompletne, czyli niezawierające danych, o których mowa w § 9 ust 2 (oraz w przypadku wniosków szkół danych, o których mowa § 8 ust 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
 2. Ocena jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
 3. Zespół powołany przez Wojewodę dokona kwalifikacji wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając zapisy § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
 4. W przypadku gdy łączna kwota wsparcia finansowego złożonych wniosków jest wyższa od kwoty środków budżetu państwa, Zespół powołany przez Wojewodę będzie kwalifikował do objęcia wsparciem szkoły w drodze losowania, mając na uwadze zapewnienie wszystkim szkołom równych szans do objęcia wsparciem.
 5. Zespół powołany przez Wojewodę kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym do dnia 27 września 2017 r.
 6. Wojewoda Śląski na podstawie oceny dokonanej przez Zespół podejmie decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując szkoły, które otrzymują środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.
 7. Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących te szkoły zostanie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

VII. Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie

Organ prowadzący występuje do Wojewody Śląskiego poprzez Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na rok 2017 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. (uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

Wnioski można składać:

 • osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w Kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach przy ul. Powstańców 41a, VI piętro pok. 6.10, z dopiskiem na kopercie: Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”
 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach Powstańców 41a, 40-024 Katowice, z dopiskiem na kopercie:  Wniosek organu prowadzącego -„Aktywna tablica”

 

Do pobrania :

 1. Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl
 2. Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – Załącznik 1 do Wniosku
 3. Wniosek szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men.gov.pl