Wnioski o udział w programie „Aktywna tablica” – edycja 2024.


Rusza kolejna edycja rządowego programu „Aktywna tablica” – edycja 2024, którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wsparcie finansowe w 2024 roku.

Wsparciem finansowym w ramach programu w 2024 roku zostaną objęte:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
 • z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • – każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • – każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • – każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • – każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w programie w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów.

Finansowanie

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Wkład własny 

Za wkład własny uważa się:

1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w  Programie;

2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo. Tym samym organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania. Jeżeli  wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 t.j ze zmianami), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Obowiązujące terminy

W 2024 roku szkoły będą mogły wnioskować o udział w programie do 15 maja, a organy prowadzące do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 30 czerwca.

Wyjaśnienia MEN dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” 2024.

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w programie „Aktywna tablica” (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i kwoty zakupu MEN informuje, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 t.j ze zmianami). Zgodnie z art. 150 tej ustawy dysponent części budżetowej, udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Oznacza to, że po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji i finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się – zgodnie z założeniami Programu – zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narządzi do terapii dla zakwalifikowanych szkół. Z kolei dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną. Dostawcy powinni zapewnić także techniczne szkolenia nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń oraz oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

UWAGA!  Komentarze pojawiające się na różnych portalach internetowych, które dotyczą zakupu sprzętu w ramach programu „Aktywna tablica”, pochodzą od podmiotów zewnętrznych. MEN nie jest ich autorem i nie odpowiada za ich treść. Wszystkie sprawdzone informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej MEN.

Nowe wnioski 

W 2024 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

 • Wniosek A dyrektora– dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
 • Wniosek B dyrektora– dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 • Wniosek C dyrektora– dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;

Wniosek organu prowadzącego – do pobrania Wniosek organu prowadzącego
UWAGA! Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia.

Do wniosku organu prowadzącego należy dołączyć następujące załączniki:

 1. oryginały lub kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie;
 2. zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych wraz z wysokością wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego oraz deklarowanego wkładu własnego – załącznik nr 1 (zestawienie szkół wnioskujących) do wniosku;
 3.  oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie – załącznik nr 2 (oświadczenie dotyczące wkładu własnego) do wniosku;
 4. oświadczenie o zobowiązaniu się organu prowadzącego do zapewnienia przez szkoły wnioskujące o udział w Programie realizacji działań, o których mowa w § 6 – załącznik nr 3 (oświadczenie dot. § 6.) do wniosku.

Kompletne wnioski, podpisane przez upoważnione osoby, będzie można składać:
– osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40 -024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” – edycja 2024,
– korespondencyjnie – przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice z dopiskiem na kopercie: „Aktywna tablica” – edycja 2024.

Dodatkowo w wersji elektronicznej – edytowalne pliki *.xlsx, *docx oraz skany *.pdf podpisanych dokumentów proszę przesłać na adres: aktywnatablica@kuratorium.katowice.pl – a w e–mail-u w „temacie” wpisać nazwę organu prowadzącego – AT – EDYCJA 2024.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja/aktywna-tablica-2024