Aktywna tablica –rządowy program na lata 2020-2024 –rozliczenie dotacji –edycja 2023


Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”  rozliczenie dotacji oraz wkładu własnego organ prowadzący przedkłada w terminie do 15 stycznia 2024 r.

Jednocześnie Kuratorium Oświaty prosi o sprawdzenie:

  1. Czy sprawozdanie jest kompletne i zawiera wszystkie wymagane załączniki (zestawienia dowodów poniesienia wydatków oraz oświadczenie o instalacji i uruchomieniu zakupionych urządzeń).
  2. Czy zestawienie i oświadczenie zostały podpisane przez organ prowadzący oraz dyrektora szkoły.
  3. Jeżeli zakup dotyczy zespołu szkół należy każdą ze szkół rozliczyć osobno zgodnie ze złożonym wnioskiem.
  4. Do zestawienia dowodów poniesienia wydatków należy wpisać pełną wartość zakupionego sprzętu, dane dotyczące wysokości wkładu własnego muszą być zgodne z informacjami znajdującymi się na fakturze.

    Nie należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Katowicach faktur ani kserokopii faktur.

     Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina, że dokonane zakupy muszą być zgodne ze złożonym wnioskiem oraz zostały poniesione wyłącznie wydatki wynikające z § 2 ust. 3-7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa § 2 ust 3-7 rozporządzenia, spełniają wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz spełniają warunki określone w § 2 ust. 12 w rozporządzenia.

Załączniki