Informacja dotycząca sporządzenia sprawozdania z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2018 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zostały zamieszczone skorygowane formularze sprawozdań z realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  za 2018r. Sprawozdania należy przygotować w oparciu o nowy formularz.

Przypominam, że organy prowadzące przekazują wojewodzie sprawozdanie do 15 stycznia 2019 r.

Poniżej link do strony, na której zostały zamieszczone formularze.

https://www.gov.pl/web/edukacja/formularze-sprawozdan-z-realizacji-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa

Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę (w wersji edytowalnej) należy przesłać na adres mailowy: planowanie@kuratorium.katowice.pl oraz wersję papierową pocztą do Kuratorium Oświaty w Katowicach, 40-024 Katowice ul. Powstańców 41a z dopiskiem: sprawozdanie merytoryczne – ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

 

Ponadto Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina, że zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w  sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”  dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić aby szkoły w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:

 • zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
 • podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:
 1. a) planowanie zakupów książek,
 2. b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
 • zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;
 • uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
 • zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;
 • uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

 

Organ prowadzący bibliotekę pedagogiczną, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby biblioteki, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe, podjęły:

 • współpracę ze szkołami i bibliotekami publicznymi, obejmującą:
 1. a) planowanie zakupów książek,
 2. b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;
 • wspomaganie bibliotek szkolnych i nauczycieli w kształtowaniu postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, w tym pomoc w diagnozowaniu potrzeb lub problemów szkół w zakresie wspierania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Jednocześnie Kuratorium Oświaty przypomina, że szkoły które uzyskały wsparcie w ramach programu zobowiązane są zrealizować do dnia sprawozdawczości wszystkie działania  o których mowa w §3.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Należy pamiętać, że wszystkie szkoły, które otrzymały wsparcie zobowiązane są do uwzględnienia potrzeb uczniów niepełnosprawnych (również w przypadku, gdy w szkole nie ma uczniów niepełnosprawnych). Odnosząc się do dostosowania organizacji pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich, należy pamiętać, że w 2018 roku muszą zostać już podjęte działania np. poprzez zmianę regulaminu pracy biblioteki.

Powyższe należy uwzględnić w sprawozdaniu z realizacji zadania.