„Posiłek w szkole i w domu” – nabór wniosków w roku 2021

Nabór wniosków
udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu
„Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019 r. poz. 267) termin przekazania danych o których mowa w §6 ust.2 pkt 5 ww rozporządzenia do organów prowadzących przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych (w tym szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) upływa 15 kwietnia 2021 roku.


Termin składania wniosków przez organ prowadzący do wojewody śląskiego upływa 30 kwietnia 2021 r. Organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności i nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu szkół, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełni wymagań określonych w § 8 ust 2 nie będzie podlegał ocenie merytorycznej. Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym stanowią wydatki bieżące organów prowadzących. Wkład finansowy powinien być wydatkowany w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast wkład własny rzeczowy dotyczy zakupu usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust 7 ww. rozporządzenia zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku.

Organy prowadzące do wniosku dołączają wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dokumenty programowe, wzory wniosków oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja (zakładka: Co robimy – Programy i projekty – Posiłek w szkole i w domu – moduł 3) oraz w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów.

W przypadku organu prowadzącego, który jest osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.
• w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent,
• w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu,
• w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).
W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Wnioski do wojewody można składać:
• korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, z dopiskiem na kopercie: -„Posiłek w szkole i domu – moduł 3”;

Kontakt:
Agnieszka Sekuła, e-mail: a.sekula@kuratorium.katowice.pl , tel. 32 606 30 28.

Uwaga: decyduje data wpływu wniosku do Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wnioski złożone po upływie terminu pozostaną bez rozpatrzenia.