Karta informacyjna nr 30b – obowiązek przekazania przez komisję rekrutacyjną informacji o wolnych miejscach

w szkołach/placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, szkołach/placówkach kształcących na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Załączniki