Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 oraz dla Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu przy ul. Krzywej 2


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Istotne zapisy umowy

Klauzulą informacyjną dla reprezentantów stron umowy  i osób wyznaczonych do kontaktów

Załącznik Nr 3 –  Klauzula informacyjna