Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę paliwa: benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur na 2023 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Pytania wraz z odpowiedziami

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna