Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym

Archiwum zakładowe Kuratorium Oświaty w Katowicach posiada w swoich zbiorach m. im.:

1) dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół:

2) protokoły egzaminów na tytuł mistrza, mistrza dyplomowanego i robotnika wykwalifikowanego;

3) protokoły egzaminów eksternistycznych:

– z zakresu liceum ogólnokształcącego do miesiąca kwietnia 1976 r.;
– z zakresu szkoły podstawowej do roku 1989;

4) akta komisji weryfikacyjnej;

5) protokoły Państwowego Egzaminu Końcowego z zakresu kursu pedagogicznego (Bielsko Biała, Cieszyn, Częstochowa, Katowice, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Wodzisław, Zabrze, Zawiercie);

6) akta osobowe i płacowe pracowników administracyjnych zatrudnionych w zespołach ekonomiczno-administracyjnych w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu;

7) akta osobowe i płacowe pracowników zatrudnionych w Studium Nauczycielskim w Katowicach, ul. Grażyńskiego 17;

8) akta osobowe i płacowe pracowników kuratorium;

9) podstawową dokumentację wytworzoną w kuratorium.

Zbiór archiwum zakładowego jest dostępny z uwzględnieniem przepisów: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zm.).


Wniosek o udostępnienie akt osobom niebędącym pracownikami Kuratorium Oświaty w Katowicach powinien zawierać: oznaczenie rodzaju akt, okres wytworzenia, cel udostępnienia i uzasadnienie, imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do wglądu w akta, oznaczenie wnioskodawcy.


Wzór wniosku o udostępnienie kopii arkusza ocen ucznia/słuchacza