Zasady publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej

Komunikat o obowiązujących zasadach publikowania ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej.


Informujemy, że na pozycję „Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań formalnych” stanowiącą integralną część każdego ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy, składają się następujące dokumenty i oświadczenia:

– kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, przestępstwo oraz niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– życiorys i list motywacyjny.

Kandydaci odpowiadający na ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej w każdym przypadku zobowiązani są do złożenia lub przesłania do instytucji ogłaszającej wyżej wymienionych dokumentów i oświadczeń, niezbędnych do przyjęcia oferty przez ogłoszeniodawcę.

Poza dokumentami wymienionymi wyżej, w ogłoszeniu może znaleźć się lista innych wymaganych dokumentów, publikowana bezpośrednio pod listą dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań formalnych.5Ogłoszeniodawców i poszukujących pracy informujemy, że dopuszczalne jest składanie oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego zamiast kopii pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopii nowego dowodu osobistego.

Wyciąg z Biuletynu Służby Cywilnej Wydawnictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Nr 23/2006