Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku – aktualizacja.

OA-PO.3146.5.50.2023                                                                   Katowice, dn. 28.08.2023 r.

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa,

Starostowie Powiatów,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

województwa śląskiego

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o sporządzeniu aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji wynikającej ze zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmiany wyników postępowania rekrutacyjnego do szkół zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października  2017 r. oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 587 oraz poz. 950), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych  (Dz. U. z dnia 23 marca 2018 r., poz. 611). W myśl art. 58 ust. 6 ww. ustawy wnioski jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie dotacji celowej przekazywane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. (data wpływu do Kuratorium Oświaty w Katowicach).

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina, że w załączniku numer 4 należy wykazać wyłącznie uczniów, którzy będą korzystali z podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów, natomiast uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z ogólnych podręczników należy wykazać w załączniku numer 3.

Jednocześnie Kuratorium Oświaty przypomina, że szkoły składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej powinny w części dotyczącej refundacji podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja przekazana przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, należy zwrócić w terminie 5 dni od dnia złożenia aktualizacji kwotę dotacji równą różnicy między kwotą przekazaną, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Po dokonaniu zwrotu proszę niezwłocznie przesłać do Kuratorium Oświaty w Katowicach potwierdzenie przelewu ( dołączyć do aktualizacji lub wysłać drogą mailową na adres: podreczniki@kuratorium.katowice.pl ). Mając powyższe na uwadze Kuratorium Oświaty w Katowicach prosi o terminowe zwroty środków z dotacji.

 

Kuratorium Oświaty w Katowicach w celu potwierdzenia prawidłowości naliczonej dotacji celowej w 2023 r. na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie danych zgodnie ze złożonymi ostatecznymi wnioskami i decyzjami Wojewody Śląskiego (dołączyć do aktualizacji wniosków lub wysłać drogą mailową na adres: podreczniki@kuratorium.katowice.pl ) według załączonej tabeli z monitoringiem do dnia 20 września 2023 r.

 

 

WICEKURATOR OŚWIATY

mgr Dariusz Domański

 

Załączniki:

  1. Tabela z klasyfikacją budżetową.
  2. Tabela z monitoringiem.

Załączniki

Monitoring 2023
Data: 2023-08-28, rozmiar: 11 KB
Klasyfikacja budżetowa
Data: 2023-08-28, rozmiar: 12 KB