Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku – rozliczenie


Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2023 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w terminie do dnia 31 stycznia 2024 roku – zgodnie z postanowieniami art. 60 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października  2017 r. Zgodnie z zapisem § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 587 oraz 950) rozliczenie wykorzystania dotacji celowej jest sporządzane przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2023 roku na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 8  i załącznik nr 9 (dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy wypełnić osobny formularz) do ww. rozporządzenia.

W rozliczeniu w pozycji łączna kwota dotacji przyznanej na podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe należy wpisać kwotę bez kosztów obsługi zadania (1%).

Ponadto do rozliczenia należy dołączyć załącznik 1 dotyczący kwoty dotacji celowej podlegającej zwrotowi z rozliczenia wraz z potwierdzeniem przelewu z dokonanym zwrotem dotacji oraz załącznik 2 informacja o sposobie wykorzystania 1 % dotacji przeznaczonego na obsługę zadania.

Jednocześnie Kuratorium Oświaty prosi o przesłanie załącznika 3 „Informacja o liczbie szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych” do dnia 10 stycznia 2024 r.

Rozliczenie dotacji celowej wraz z załącznikami należy przekazać w postaci:

  • elektronicznej – opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
    albo
  • papierowej i elektronicznej – na adres Kuratorium Oświaty w Katowicach, ul. Powstańców 41a,
    40-024 Katowice oraz w wersji elektronicznej na adres: podreczniki@kuratorium.katowice.pl

Załączniki:

Załącznik 1   Informacja dodatkowa do rozliczenia.
Załącznik 2   Informacja o sposobie wykorzystania 1%.
Załącznik 3   Informacja o liczbie szkół.