Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.


Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r.
w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r., poz. 413) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 611) Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje informacje ws. składania wniosków o dotację celową na wyposażenie szkół podstawowych (klasa I – VIII ) w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2024 r. należy sporządzić
na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Do wniosku należy dołączyć wypełnioną tabelę z podziałem klasyfikacji budżetowej (wzór tabeli w załączeniu).

Wnioski oraz aktualizację wniosków należy składać w terminach,  o których mowa w § 5 ust. 5 wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia  28 lutego 2024 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku :

I termin – od 15 kwietnia 2024 r. do dnia 6 maja 2024 r. – w tym przypadku dotacja wypłacona będzie do dnia 3 czerwca 2024 r.,

II termin – od 07 maja 2024 r. do dnia 11 lipca 2024 r. – w tym przypadku dotacja wypłacona będzie do dnia 8 sierpnia 2024 r.,

III termin – od dnia 12 lipca 2024 r. do dnia 15 września 2024 r. – w tym przypadku dotacja wypłacona będzie do dnia 14 października 2024 r.

Jeżeli w wyniku aktualizacji wniosku kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, a dotacja przekazana przekracza kwotę wskazaną w aktualizacji wniosku, należy zwrócić w terminie
5 dni
od dnia złożenia aktualizacji kwotę dotacji równą różnicy między kwotą przekazaną,
a kwotą wynikającą z aktualizacji. Po dokonaniu zwrotu należy niezwłocznie przesłać do Kuratorium Oświaty w Katowicach potwierdzenie przelewu ( dołączyć do aktualizacji lub wysłać drogą mailową). Proszę o terminowe zwroty.

Wnioski zgodnie z rozporządzeniem mogą być przekazywane w postaci:

  1. elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, przesłane za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka, albo
  2. papierowej ( tradycyjnej – umieszczając stosowną pieczęć i własnoręczny podpis, przesłane pocztą tradycyjną ) na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a, 40–024 Katowice oraz w formie elektronicznej na adres: podreczniki@kuratorium.katowice.pl

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o  klasyfikacji budżetowej związanej z refundacją poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, o której mowa w art. 57 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203 ze zm.). Zwrot środków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych tj. refundacja wydatków przekazywana w formie dotacji z budżetu państwa stanowi dochód danej jednostki samorządu terytorialnego i o sposobie jej wydatkowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. O ile środki te nie zostaną ponownie wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych celem zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, jednostka samorządu terytorialnego może wystąpić o ujęcie ich w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 31 grudnia 2023 r. i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2024 roku.

Szkoły składając informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej powinny  w części dotyczącej refundacji podawać kwoty wynikające z realnie poniesionych wydatków na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Łączna kwota dotacji przyznana z tytułu refundacji nie powinna być wyższa niż kwota niezbędna na sfinansowanie dotowanego zadania, w przeciwnym wypadku należy uznać, że dotacja została pobrana w nadmiernej wysokości.

Informacje dotyczące dotacji dostępne są również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/rozporzadzenie-ministra-edukacji-z-dnia-28-lutego-2024-r-w-sprawie-dotacji-celowej-na-wyposazenie-szkol-w-podreczniki-materialy-edukacyjne-i-materialy-cwiczeniowe-w-2024-r

Jednocześnie Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że w 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego nie korzystają ze środków z Funduszu Pomocy za pośrednictwem kuratorium oświaty. W związku z powyższym w formularzach wniosków dotacji celowej należy wykazać uczniów klas I -VIII uwzględniając dzieci będące obywatelami Ukrainy

Załączniki: