Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o możliwości składania wniosków na pomoc dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 r.

Pomoc może być udzielana w formie:

• zasiłku losowego na cele edukacyjne,

• wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,

• zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w Uchwale Nr 65/2022 Rady Ministrów z 29 marca 2022 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych
i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach  2022-2024 (Dz. U. z 2022, poz. 850).

Informacje o występujących potrzebach należy przekazać do dnia 25 września 2023 r. (decyduje data wpływu) do Kuratorium Oświaty w Katowicach w wersji elektronicznej na adres : planowanie@kuratorium.katowice.pl oraz pocztą według załączonego wzoru.

Załącznik – tabela.

Załączniki

Załącznik do pisma
Data: 2023-07-12, rozmiar: 11 KB