Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 r.


Kuratorium Oświaty w Katowicach przypomina o możliwości składania wniosków na pomoc dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 r.

Pomoc może być udzielana w formie:

  • zasiłku losowego na cele edukacyjne,
  • wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego,
  • zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w Uchwale Nr 65/2022 Rady Ministrów z 29 marca 2022 r. w sprawie Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024 oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie  szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach  2022-2024 (Dz. U. z 2022, poz. 850).

W przypadku zaistnienia uwarunkowań określonych w programie i rozporządzeniu należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Katowicach informacji, uwzględniającej liczbę dzieci i uczniów, którym należy udzielić wsparcia w ramach ww. programu z zastrzeżeniem, że pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych nie może być udzielana łącznie, a maksymalna kwota pomocy przeznaczona dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 2 540 zł.

Informacje o występujących potrzebach należy przekazać najpóźniej do dnia 25 września 2024 r. (decyduje data wpływu) do Kuratorium Oświaty w Katowicach w wersji elektronicznej na adres : planowanie@kuratorium.katowice.pl oraz pocztą według załączonego wzoru.

Informacje na temat programu zamieszczone są także na stronie internetowej MEN pod adresem: Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024 – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Załącznik – tabela