Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Śląskim dnia 29 marca 2019 r. prowadzi nabór wniosków zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. 2019 poz. 267).

Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

 1. doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek(własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
 2. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane w ramach tylko jednego działania.

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

 • 80 tys. zł– na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni ) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub uruchomienie nowych stołówek;
 • 25 tys. zł– na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania. W przypadku wnioskowania o maksymalne kwoty wsparcia finansowego minimalny wymagany wkład własny wynosi:

 • przy kwocie dotacji 80 000 zł – wkład własny 20 000 zł
 • przy kwocie dotacji 25 000 zł – wkład własny  6 250 zł

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół czy inną jednostkę złożoną. Należy wpisać we wniosku nazwę szkoły podstawowej, a nie np. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (w którego jest strukturach).

Dyrektorzy szkół zainteresowani udziałem w programie powinni przekazać niezbędne dane do organu prowadzącego do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Termin składania wniosków przez organ prowadzący do Wojewody Śląskiego upływa
30 kwietnia 2022 r.

Organ prowadzący weryfikuje dane przekazane przez szkołę pod względem ich prawidłowości i kompletności i nie obejmuje wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu szkół, które przekazały dane nieprawidłowe, niekompletne lub przekazały je po terminie.

Jeżeli wniosek organu prowadzącego nie spełni wymagań określonych w § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia nie będzie podlegał ocenie merytorycznej. Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania, objętego wsparciem finansowym stanowią  wydatki  bieżące organów prowadzących. Wkład finansowy powinien być wydatkowany w roku złożenia wniosku
o udzielenie wsparcia finansowego. Natomiast wkład własny rzeczowy dotyczy zakupu usług lub wyposażenia określonych w § 2 ust. 7 ww. rozporządzenia zakupionych w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego, ale nie później niż do dnia złożenia tego wniosku.

 

Organy prowadzące do wniosku dołączają wykaz szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” – załącznik Nr 1 oraz załącznik nr 2 – wykaz szkół objętych wnioskiem z klasyfikacją budżetową.  

Dokumenty programowe, wzory wniosków, załącznik Nr 1 oraz szczegółowe informację znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja (zakładka: Co robimy – Oświata i wychowanie –  Programy i projekty – Posiłek w szkole i w domu – moduł 3) oraz w wyżej wymienionym rozporządzeniu Rady Ministrów. Wniosek złożony na nieaktualnym wzorze nie jest wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Załącznik Nr 2 – wykaz szkół objętych wnioskiem z klasyfikacją budżetową do pobrania poniżej.

W przypadku organu prowadzącego, który jest osobą prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego.

 

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego oraz załączniki do wniosku powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, tj.

 • w przypadku Gminy – wójt/burmistrz/prezydent,
 • w przypadku Powiatu – dwaj członkowie zarządu,
 • w przypadku osoby prawnej innej niż jst albo osoby fizycznej – osoba upoważniona do składania oświadczeń woli (np. zgodnie z KRS).

W przypadku podpisu przez osobę/y inne niż ww. do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu organu.

Wnioski do wojewody można składać:

 • korespondencyjnie – przesyłając wniosek na adres: Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice, z dopiskiem na kopercie: -„Posiłek w szkole
  i domu – moduł 3”,  liczy się data stempla pocztowego,
 • elektronicznie – przesyłając dokumentację zawierającą pliki wniosku wraz
  z załącznikami na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu za pomocą platformy
  e-PUAP

 

Klauzula informacyjna RODO  do pobrania poniżej.

Kontakt:

Agnieszka Sekuła, e-mail: a.sekula@kuratorium.katowice.pl , tel. 32 606 30 28

Katarzyna Biernat, e-mail: k.biernat@kuratorium.katowice.pl , tel.32 606 30 33

 

Załączniki:

Klauzula informacyjna

Załącznik Nr 2