Ogólna klauzula informacyjna


Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).


Szanowna/y Pani/Panie,

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Poniżej zostały przedstawione najważniejsze kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z załatwianiem spraw w Kuratorium Oświaty w Katowicach (art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”). Kuratorium Oświaty w Katowicach gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty.

Dane do kontaktu: Kuratorium Oświaty w Katowicach
ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice

e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl

skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka

 1. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice .

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Agata Andruszkiewicz
tel: 32 – 606 – 30 – 37
e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl

 1. Od podania przez Panią/Pana danych osobowych uzależnia się prowadzenie sprawy w Kuratorium. Podanie danych jest:
 • obowiązkowe (gdy wynika to z przepisów prawa);
 • dobrowolne (jeśli wynika z udzielonej Pani/Pana zgody np. w celu zawarcie umowy (uwaga: brak podania danych uniemożliwi realizację czynności urzędowych).
 1. Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 2. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wskazanym przepisami prawa (np. w celu archiwizacji dokumentów).
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty przetwarzające).
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można zwrócić się do Kuratorium z prośbą o udzielenie informacji.
 4. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawo przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.