Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę paliw: benzyny i oleju napędowego

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę paliw: benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur na 2022 r.


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Pytania wraz z odpowiedziami

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – Opis przemiotu zamówienia

załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

załącznik Nr 3- wzór umowy

załącznik 4 – Klauzula informacyjna