Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę


Usługa dostępu do internetu oraz zapewnienia kanałów bezpiecznej komunikacji pomiędzy jednostkami Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur wraz z usługami łączności głosowej telefonii VOIP w terminie 01.04.2024 do dnia 31.03.2025.


informacja o udzieleniu zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty    

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 1 do wzoru umowy – klauzula dla reprezentantów stron

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna