Postępowanie na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2022 roku – II postępowanie

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty oraz przyznana punktacja:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 23 czerwca 2022 r. godz. 1130.

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Identyfikator postępowania

Specyfikacja warunków zamówienia


Zał.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał.2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. Wykonawcy

Zał. 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. podmiotu udostępniającego zasoby.

Zał. 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. Wykonawcy.

Zał. 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. podmiotu udostępniającego zasoby.

Zał. 7- Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dot. podstaw wykluczenia.

Zał. 8 – Informacja na temat poszczególnych turnusów wypoczynku.

Zał. 9 – Program pobytu dzieci na wypoczynku.

Zał. 10 – Opis okolicy i ośrodka wypoczynkowego przeznaczonego na miejsce wypoczynku.

Zał. 11 – Wykaz pokoi ich wyposażenia.

Zał. 12 – Oświadczenie o niezarobkowym charakterze organizacji wypoczynku.

Zał. 13 – Wykaz usług.

Zał. 14 – Ogólne warunki umowy.

załącznik nr 1 do Ogólnych warunków umowy – Protokół z odprawy

załącznik nr 2 do Ogólnych warunków umowy – Sprawozdanie merytoryczne