Postępowanie na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego w 2022 roku


Ogłoszenie o wyniku postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty oraz przyznana punktacja:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części zamówienia III

Specyfikacja warunków zamówienia
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik 2 – Formularz ofertowy.
Załącznik 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. Wykonawcy.
Załącznik 4 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. podmiotu udostępniającego zasoby.
Załącznik 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. Wykonawcy.
Załącznik 6 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. podmiotu udostępniającego  zasoby.
Załącznik 7- Oświadczenie o aktualności.
Załącznik 8 – Informacja na temat poszczególnych turnusów wypoczynku.
Załącznik 9 – Program pobytu dzieci na wypoczynku.
Załącznik 10 – Opis okolicy i ośrodka  wypoczynkowego.
Załącznik 11 – Wykaz pokoi ich wyposażenia.
Załącznik 12 – Oświadczenie o niezarobkowym charakterze organizacji wypoczynku.
Załącznik 13 – Wykaz usług.
Załącznik 14 – Ogólne warunki umowy.
– załącznik nr 1 do Ogólnych warunków umowy – Protokół z odprawy
– załącznik nr 2 do Ogólnych warunków umowy – Sprawozdanie merytoryczne

Identyfikator postępowania