Postępowanie na zakup i dostawę 92 sztuk krzeseł obrotowych dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

Zał. 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – Formularz ofertowy

Zał. 3 – Wzór umowy

Klauzula informacyjna dla reprezentantów stron umowy

Zał. 4 – Klauzula informacyjne