Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie czynności naprawczych okładzin tynkarskich sufitów budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44 – wraz z nadzorem budowlanym oraz odbiorem ww. prac remontowych przez osobę mającą uprawnienia budowlane.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

zał nr 1 – Przedmiar robót

zał nr 2 – Ekspertyza techniczna

zał nr 3 – Formularz ofertowy

zał. nr 4 – Wzór umowy

zał nr 5 – Klauzula informacyjna