Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów na potrzeby Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur.


Informacja o udzieleniu zamówienia

Wybór najkorzystniejszej ofert  


Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – formularz  oferty

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna