Postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę dostępu do internetu dla Kuratorium Oświaty w Katowicach i jego Delegatur oraz usługę uruchomienia i utrzymania połączeń telefonicznych VOIP w technologii SIP trunk w Delegaturach Kuratorium Oświaty w terminie 01.04.2022 do dnia 31.03.2023 r.


Pytanie do postępowania wraz z odpowiedzią

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – wzór umowy

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna