Usunięcie luźnych fragmentów elewacji w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 44Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

ID Postępowania

Specyfikacja warunków zamówienia

Zał. 1 – Przedmiar robót

Zał. 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zał. 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 4 – Formularz ofertowy

Zał. 5 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. Wykonawcy

Zał. 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia dot. podmiotu udostępniającego zasoby

Zał. 7 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. Wykonawcy

Zał. 8 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dot. podmiotu

udostępniającego zasoby.

Zał. 9- Wykaz robót budowlanych

Zał. 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Zał. 11 – Wzór umowy

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2022-10-26, rozmiar: 118 KB
Identyfikator postepowania
Data: 2022-10-26, rozmiar: 254 KB
Specyfikacja warunkow zamowienia
Data: 2022-10-26, rozmiar: 13 MB
zał.1 - Przedmiar robót
Data: 2022-10-26, rozmiar: 102 KB
zał.2 - Specyf. techniczna wyk. i odb. robót
Data: 2022-10-26, rozmiar: 269 KB
zał.3 - Opis przedmiotu zamówienia
Data: 2022-10-26, rozmiar: 215 KB
zał.4 - Formularz ofertowy
Data: 2022-10-26, rozmiar: 60 KB
zał.5 - Osw o wykluczeniu Wykonawca
Data: 2022-10-26, rozmiar: 47 KB
zał.6 - Osw o wykluczeniu - inny podmiot
Data: 2022-10-26, rozmiar: 45 KB
zał.7 - Osw o spelnieniu warunkow Wykonawcy
Data: 2022-10-26, rozmiar: 37 KB
zał.8 - Osw o spelnieniu warunkow - inny podmiot
Data: 2022-10-26, rozmiar: 35 KB
zał.9 - Wykaz robót budowlanych
Data: 2022-10-26, rozmiar: 38 KB
zał.10- Wykaz osób
Data: 2022-10-26, rozmiar: 36 KB
zał.11 - Wzor umowy
Data: 2022-10-26, rozmiar: 668 KB