Kategoria: Karty informacyjne o sposobie załatwiania spraw

Karta nr 30a – obowiązek przekazania informacji przez komisję przeprowadzającą postępowanie rekrutacyjne Śląskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o wolnych miejscach w publicznej szkole podstawowej, do której jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Karta informacyjna nr 30b – obowiązek przekazania przez komisję rekrutacyjną informacji o wolnych miejscach

w szkołach/placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, szkołach/placówkach kształcących na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, w celu jej udostępnienia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach. Załączniki załącznik nr 1 Data: 2023-09-25, rozmiar: 11 KB Karta bursy kkz kursy karta informacyjna nr 30b dot. wolnych miejsc […]

Karta nr 35 – wyznaczenie dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczyciela odbywającego staż i zatrudnionego w różnych szkołach

wyznaczenie dyrektora, który wykona czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela, w przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w każdej z nich poniżej ½ etatu, ale łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu oraz wskazanie właściwego organu do złożenia wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego Załączniki karta-informacyjna-35 Data: 2024-01-29, rozmiar: 57 KB

Karta informacyjna nr 35a

Wyznaczenie dyrektora, który wykona czynności związane z odbywaniem przygotowania do zawodu nauczyciela, w przypadku gdy nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, a w każdej z nich poniżej ½ etatu, ale łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu